RSMH Livet
Göteborg

Flashintro
01

Startsida
02

Presentation
03

Vårt synsätt
04

Bli medlem
05

Här finns vi
06

Aktiviteter
07

Artiklar
08

FotoGalleri
09
Vårt synsätt

RSMH:s verksamhet bygger på en humanistisk människosyn. Vi anser att alla människor är födda lika i värde och rättigheter, att alla har grundläggande känslomässiga, sociala och kroppsliga behov och att alla formas i samspelet med sina sociala omgivningar.

RSMH ställer sig kritiskt till det diagnosinriktade sjukdomstänkandet inom psykvården. Den medicinska psykiatrins maktställning och tolkningsföreträde måste brytas.

RSMH ser en trend i att de förslag inom olika områden som lagts fram av kommittéer, andra utredningar och myndigheter de senaste åren, brister i respekt för människors integritet. Vart och ett av de utredningsförslag som läggs fram kanske bara naggar integriteten i kanten något litet - men sammantaget ser man ett klart mönster. 

RSMH anser att människor med psykisk ohälsa än i dag diskrimineras på en rad olika områden. Så har det förvisso alltid varit, men de senaste åren har en rad lagändringar och ändringar i annan författningstext gjorts som leder till att diskrimineringen ökar.

RSMH reagerar mot slentrianmässig förskrivning av psykofarmaka. Alltför sällan prövas om insatta doseringar kan sänkas eller helt sättas ut. Tung medicinering leder till passivitet och förhindrar möjligheten att bearbeta en livskris genom t.ex. psykoterapi. Rättigheten för patienten att själv bestämma över sin medicinering, sin egen kropp och själ måste respekteras.

RSMH anser att det är oerhört viktigt att läkemedelsbiverkningarna behandlas på ett helt annat sätt, än idag. De somatiska biverkningarna av neuroleptika är inte små och försumbara. De är i stället att betrakta som nya sjukdomar av allvarlig art.

RSMH tycker att "Det var på tiden" att Socialstyrelsen nu synliggjort det faktum att människor drabbade av psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar får sämre vård än andra när de drabbas av somatiska sjukdomar.

RSMH anser att de nationella behandlingsriktlinjerna för depression och ångestsyndrom inte får tolkas som att det bara är KBT som ska användas och att man därmed prioriterar ned eller bort psykodynamiska behandlingsmetoder.

RSMH kämpar sedan decennier för att psykoterapi och annat psykologiskt stöd skall kunna erbjudas alla som önskar sådan behandling, inom ramen för det allmänna försäkringssystemet.

RSMH anser att den flathet med vilken frågan om mänskliga rättigheter för människor med psykisk ohälsa hanteras i Sverige - Regeringsformens andra kapitel till trots - gör att FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ska inkorporeras tydligare i svensk lag.
 
RSMH driver frågorna om allas rätt till utbildning och dagligt, meningsfullt arbete och om allas rätt till eget boende. Vi kräver att målsättningen med samhällets insatser skall vara återhämtning, rehabilitering och full delaktighet i samhället. Processen bör vid behov ske under kontinuerligt, personligt stöd. Den ekonomiska situationen påverkar också återhämtningen, en god ekonomi ökar möjligheten att vara delaktig i samhället.


RSMH är tveksam till både den nyaste och den äldsta behandlingsformen, TMS respektive ECT. Området är i stort behov av en särskild översyn med ett bredare perspektiv, än vad man hitintills haft i vetenskapliga studier. Andra behandlingar än elchocker måste i första hand övervägas.
RSMH Livets debattartiklar om ECT finner du under artiklar. Förbundets pressmeddelande/pdf.

RSMH kräver stopp för ytterligare nedskärningar i vård och omsorg. Tillräckliga resurser måste anslås, både för tidiga, förebyggande insatser och för en fullföljd vård och omsorg efter det akuta skedet.

RSMH anser att man i utvecklingsarbetet av socialtjänstens metoder inte bör stirra sig blind på abstrakta, teoretiska modeller enbart därför att de har så kallad vetenskaplig evidens.

RSMH verkar för att människor med psykisk ohälsa skall få en årlig, kostnadsfri kontroll av sin tandhälsa och kroppsliga hälsa.

RSMH kräver att kommuner och landsting tar sitt gemensamma ansvar för att upprätta samverkan med brukarorganisationerna, i enlighet med socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Samverkan kring den enskilde brukaren skall ske utifrån dennes behov och önskemål, inte utifrån myndigheternas behov och önskemål.

RSMH verkar för att människor med psykisk ohälsa skall tillerkännas en ekonomisk standard, som är likvärdig övriga medborgares. fakta

RSMH bekämpar fördomar mot människor med psykisk ohälsa och de förenklade och stigmatiserande beskrivningar som fortfarande förekommer i medierna. Vi kräver också att brukarnas erfarenheter tas till vara inom forskningen kring psykisk ohälsa.

RSMH arbetar för att stöd och vård skall erbjudas i brukarens närmiljö, vid små och hemlika enheter med integrerad sluten- och öppenvård. Samma princip bör också gälla för kommunernas sociala insatser. På det sättet stärks förutsättningarna för kontinuerliga och personliga kontakter och för en bättre förståelse av brukarens livssituation.

RSMH kräver fortfarande individuellt anpassad vård, med medbestämmande och full insyn i behandlingsplanen. Ett brett utbud av alternativa eller kompletterande behandlingsformer bör erbjudas och insatserna bör styras utifrån den enskilde brukarens efterfrågan och självupplevda behov.

RSMH anser att när någon skriver ett psykiatriskt vårdtestamente skall detta dokument alltid ska respekteras. I dokumentet uttrycker en människa sin vilja om hur hon vill behandlad om hon blir föremål för psykiatrisk behandling.

RSMH arbetar för att Personligt ombudsverksamheten säkerställs och permanentas och att det blir en skyldighet för alla kommuner att erbjuda verksamhet med Personligt ombud. Vidare anser vi det oerhört viktigt att ombuden i verklig mening står på brukarnas sida, frikopplade från både myndigheter och vården samt att utvidgningen till nya målgrupper inte leder till undanträngningseffekter av den ursprungliga målgruppen. Pressmeddelande

RSMH anser att samhällets myndigheter ska föregå med gott exempel när det gäller att inte kränka människor med psykisk ohälsa eller behandla dem på ett översittarmässigt sätt. Detta sker alltför ofta. Vi har flera gånger noterat behandling som kränker de mänskliga rättigheterna - eller i varje fall är på gränsen att kränka dem. Många gånger tilltalas personer med psykisk funktionsnedsättning som om de vore barn eller mindre vetande. Kunskapen i de flesta myndigheter - möjligen med med undantag av Socialstyrelsen och Handisam - är än idag mycket låg när det gäller psykisk ohälsa. förbundsuttalande/pdf

RSMH kämpar för att de två tvångsvårdslagarna, LPT och LRV, inte ska slås ihop till en. Istället bör de fjärmas ytterligar från varandra. Den rättspsykiatriska vården, LRV, sätter redan idag normerna för den vanliga tvångsvården, LPT. Det gäller allt ifrån behandlingsformer, bemötande, restriktioner för patienterna till säkerhetsarrangemang. Läs mer om "Ansvarig för sina handlingar" pdf.fil
Mer information hittar du under Artiklar

RSMH är och kommer även i framtiden att vara en kamporganisation till stöd för människor med psykisk ohälsa.

RSMH deltar i samhällsdebatten och pekar på sådana faktorer i utvecklingen, som främjar eller undergräver den psykiska folkhälsan. Vi kräver insatser mot sådana utvecklingstendenser, som är till skada för människors psykiska hälsa.Tycker du dessa frågor är angelägna?
Då kan du som vill, bli medlem i RSMH Livet

RSMH tilldelades utmärkelsen "God socialpsykiatri! under 2011.

Mer information om RSMH hittar du på förbundets hemsida www.rsmh.se 
 

Till sidans toppFlashintroStartsidaPresentationVårt synsättBli medlemHär finns viAktiviteterArtiklarFotoGalleri
Om återhämtning
Etiska normer