RSMH Livet
Göteborg

Flashintro
01

Startsida
02

Presentation
03

Vårt synsätt
04

Bli medlem
05

Här finns vi
06

Aktiviteter
07

Artiklar
08

FotoGalleri
09
Presentation

RSMH Livet ingår i - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa - som är ett förbund av ideella lokal- och distriktsföreningar som arbetar för att förbättra villkoren för människor med psykisk ohälsa. Vi är partipolitiskt obundna och religiöst neutrala.

RSMH förbundet har funnits sedan 1967 och RSMH Livet sedan 1987.

RSMH Livet riktar sig främst till dig med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi finns till för alla, med eller utan, och oavsett diagnos. Du behöver inte ha kontakt med psykiatrin. Kanske är du bara ensam, sjukskriven eller arbetslös och behöver komma in i en social gemenskap och få nya vänner. Spektrat på psykisk ohälsa är brett. I föreningen ger vi varandra kamratstöd och är en träffpunkt med både skratt och allvar.
 
Vi vänder oss också till dig som upplevt psykisk ohälsa som närstående, i ditt yrke, eller andra som delar vår grundsyn och är intresserade av att delta i, eller stödja vår verksamhet.

Föreningen deltar i brukarråd, samverkans och ledningsgrupper där vi tror att möjligheter till ett reellt inflytande finns.

Föreningens representanter verkar för att föra fram brukarnas intressen på ett sådant sätt och med ett sådant innehåll, att de står i samklang med den intressepolitik som formulerats inom RSMH förbundet.

I de fall där professioner, anhörigföreningar eller diagnosbaserade föreningar för fram sina intressen är det av yttersta vikt att vi är tydliga med och markerar våra socialpsykologiska, brukarförankrade ståndpunkter.

Vi medverkar inom psykiatrins och kommunens personalutbildningar, informerar om RSMH och våra ståndpunkter för bl a studenter inom vård, omsorg och socialt arbete.

RSMH Livet bidrar aktivt till samhällsdebatten, liksom till den intressepolitiska förnyelse som ständigt krävs i ett föränderligt samhälle.
 


 

Vi anser…

  Vi anser att Personuppgiftslagen, som syftar till att skydda vår integritet, är satt ur spel av Lagen om hälsodataregister, en lag som syftar till att samla kunskaper om vår hälsa. Konsekvensen blir att olika myndigheter kan få fram information om man till exempel varit tvångsomhändertagen för psykiatrisk vård.

  Vi anser att det behövs betydligt fler psykologer, beteendevetare och kuratorer inom såväl primärvård som psykiatri. Verktyg för återhämtning och arbetsinriktad rehabilitering ska vara långsiktig och utgå från och anpassas efter individuella förutsättningar.

  Någon obestridlig, ”objektiv” kunskap om den psykiska ohälsans natur och orsaker finns inte, – och därmed inte heller om lämpligaste behandling. All vård och alla sociala insatser bygger på erfarenheter och tolkningar, utifrån olika vetenskaps- och människosyn.

  Vi är kritiska mot den ensidiga biomedicinska synen på psykisk ohälsa.

  Vi tror att en för varje yrkeskategori, inom psykiatrin, avpassad (grund-)kurs i vetenskapsteori, vetenskapsparadigm och idé- och lärdomshistoria skulle utgöra en god vaccination mot en alltför blind tro på de auktoriteter av skiftande slag, som uppträder inom ämnesområdet psykiatri.

  Vi kämpar fortfarande mot dåliga attityder, övermedicinering och den stigmatiserande mediebilden av människor med psykisk ohälsa. Rapport G.U 2010-pdf. 

  Vi verkar för ett psykosocialt helhetsperspektiv.

  När det finns flera behandlingsalternativ, som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, skall landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.

  Det finns inte bara en förklaring till varför människor får allvarliga psykiska besvär, liksom att det inte finns bara en väg till återhämtning. Sättet att återhämta sig är individuellt. Återhämtning är dessutom ett arbete som personen själv måste göra, men med stöd av andra. Återhämtningens vägar är många och de hjälpande faktorerna oändliga till antalet, väg och verktyg är högst individuella.
   Att psykoterapi verkligen har effekt är idag väl belagt i ett stort antal forskningsprojekt. I USA har studier visat på ekonomiska vinster på hundratals miljoner dollar. Undersökningar har även visat att bästa resultat uppnås om patienterna själva får välja behandlingsform.

  Människor med psykisk ohälsa är underbehandlade somatiskt.

  Tvångsvård kan i vissa fall vara nödvändigt, men tvångsbehandling ser vi som ett övergrepp.

  Psykiatrin skall inte vara en medicinsk specialitet. Den borde istället vara tvärvetenskaplig med en social inriktning. Inom psykiatrin måste ett verkligt möte komma till stånd mellan olika vetenskaper som psykologi, sociologi, socialt arbete, filosofi, medicin och neurologi med flera.

  Såväl inom psykiatrin som inom annan forskning tolkar man ofta samvariationer mellan olika fenomen som ett orsakssamband i en viss riktning. Sådana slutsatser kan inte dras! Orsakssambandet kan lika väl gå i den motsatta riktningen, och de samvarierande fenomenen kan båda ha en tredje, gemensam orsak.

  Vi vet numera att hjärnans struktur och funktion förändras och utvecklas under människans hela livstid, under påverkan av yttre och inre miljöfaktorer. Strukturella eller funktionella avvikelser i hjärnan kan därför inte med automatik tolkas som primära orsaker till psykiatriska tillstånd. De kan lika gärna – omvänt – vara ett resultat av miljöfaktorers inverkan!

  Den psykiatriska praktikens och forskningens ”rådata” utgörs till helt övervägande del av subjektivt baserade beskrivningar, tolkningar och bedömningar. Det innebär att även diagnostik och forskningsresultat har samma subjektiva karaktär, även om försök görs att ”kvantifiera” och statistiskt bearbeta bedömningarna. Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk!

  Förutsättningarna för entydig evidens inom psykiatrin är sämre än den inom somatisk forskning och praktik. Verksamhetsområdet innefattar ett helhetsperspektiv på människan med en lång rad mer eller mindre svårmätbara påverkansfaktorer – självklart biologiska men också psykologiska, sociala, kulturella, ekonomiska osv. Detta innebär en tvärvetenskaplig spännvidd där det naturvetenskapliga vetenskapsidealet inte kan ge fullödiga svar.

  Grunden för allt dåligt bemötande är, att människor betraktar andra människor som en annan sort än de själva är. ”Vi och dom”-tänkandet är ringaktningens urmoder.

  Vi skall, oavsett vilken finansiering vi tillämpar, vilka uppdrag vi tar eller samarbeten som genomförs, aldrig ge oss in i sådant som begränsar vår förenings handlings- eller yttrandefrihet.
 

RSMH Livet är det självklara alternativet för dig som vill påverka attityder och fördomar samt stödja en utveckling för bättre villkor för människor med psykisk ohälsa

 RSMH Livet
är medlem i RSMH:s biståndsförening.

Föreningen deltar i förbundsprojektet "Friskt vågat -självhjälp tillsammans". läs mer under självhjälpsgrupp

Vi deltar också i förbundsprojekten "Friskvård och livsstilsfrågor" samt Kvinnoprojektet -"Våga ta plats".

Biståndsföreningen länk
Förbundsprojekten länk

Vi är knutna till...

HSO Göteborg www.gbghso.se
Handkappföreningarnas samarbetsorgan

Folkuniversitetet Göteborg folkuniversitetet.se

NSPHiG nsphig.vgl.se/ 
Lokalt nätverk inom nationell samverkan för psykisk hälsa

GFC www.gfc.se
Göteborgs föreningscenter

ABF/Göteborg www.abf.se/goteborg
 

Till sidans toppFlashintroStartsidaPresentationVårt synsättBli medlemHär finns viAktiviteterArtiklarFotoGalleri
Om psykisk ohälsa
Organisation